راهنمای طبقات

 

       بازار مرکز تجاری کیش با ۱۱۰۰۰ متر مربع ، ۴۵۰ واحد تجاری در ۴ طبقه ،دارای ۴ ورودی می باشد که ۳ ورودی از بلوار فردوسی و ۱ ورودی از خیابان رودکی راه دارد .