راهنمای پارکینگ

بازار مرکز تجاری کیش دارای دو پارکینگ اختصاصی یکی در ضلع جنوبی بازار رو به رو هایپر و دیگری در ضلع شمالی در کوچه رودکی قرار گرفته است.

ظرفیت پارکینگ ضلع جنوبی  : 60

ظرفیت پارکینگ ضلع شمالی : 200